Przejdź do zawartości

Deklaracja dostępności serwisu SI2PEM


Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu SI2PEM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mapa promieniowania elektromagnetycznego na stronie głównej serwisu
 • Skany zgłoszeń i sprawozdań instalacji

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Skany zgłoszeń i sprawozdań instalacji, utworzone poza systemem SI2PEM, są niedostępne cyfrowo. Instytut Łączności nie jest zobowiązany do udostępniania tych dokumentów, prezentują one informacje uzupełniające. Wyniki pomiarów, będące kluczowymi danymi zawartymi w tych dokumentach, znajdują się w formie dostępnej na stronie SI2PEM.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy.
 • E-mail: info@il-pib.pl
 • Telefon: (+48) 22 51 28 100

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • Adres: ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
 • E-mail: info@il-pib.pl
 • Telefon: (+48) 22 51 28 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku znajduje się w budynku na terenie strzeżonym, za bramą wjazdową i portiernią zlokalizowanymi przy ul. Szachowej 1. Do głównego wejścia prowadzą schody (kilkadziesiąt stopni). Siedziba jest częściowo niedostępna dla osób mających trudności w poruszaniu ze względu na liczne schody.

Informacje dodatkowe

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5:1.

Powiększanie strony

Powiększanie strony jest możliwe w przeglądarkach internetowych za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień.

Zrozumiałość i czytelność

Staramy się, aby treści serwisu były zrozumiałe i prezentowane w sposób czytelny. Treści o charakterze technicznym i/lub naukowym (w szczególności strona "Czym jest PEM?") są przygotowane możliwie prostym językiem. Długie teksty podzielono na krótsze sekcje opatrzone nagłówkami. Stosowane są wypunktowania. Zamieszczono także infografiki obrazujące informacje zawarte w tekście.

Grafiki

Grafiki w serwisie (na stronach "Czym jest PEM" oraz "Instrukcja") służą przede wszystkim zwiększeniu czytelności prezentowanych informacji tekstowych i nie prezentują dodatkowych, istotnych informacji niezawartych w tekście.

Formularze

Przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Poruszanie się bez użycia myszki

Możliwe jest poruszanie się bez użycia myszki po stronach serwisu za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych używanych do obsługi stron internetowych, z wyłączeniem mapy na stronie głównej.

Inne informacje i oświadczenia

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy nie udostępnia aplikacji mobilnych powiązanych z serwisem SI2PEM.