Przejdź do zawartości

Obowiązek Informacyjny


Informujemy, że: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Szachowej 1 w Warszawie (kod pocztowy 04‑894) (dalej jako „Instytut”) jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się przy pomocy adresu e–mail iod@il–pib.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest prowadzenie komunikacji zewnętrznej i promocji Instytutu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji zewnętrznej i promocji Instytutu.
 4. Kategorie przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych to: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnej strony internetowej.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej, którym przysługuje prawo dostępu do tych informacji na podstawie przepisów prawa w związku z wykonywaniem ustawowych uprawnień kontrolnych lub nadzorczych względem Instytutu, a także osobom wykonującym prawo dostępu do informacji publicznej.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez Instytut obowiązków wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym.
 9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy, nie jestem zobowiązany/-a do ich podania, niepodanie danych nie będzie miało żadnych konsekwencji.
 10. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu, ani profilowaniu przez Administratora.
 11. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.