Przejdź do zawartości

Instrukcja


Strona główna przedstawia interaktywną mapę z punktami, w których zostały wykonane pomiary natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) oraz lokalizacje stacji bazowych. Każdy z punktów reprezentuje jeden pion pomiarowy oraz przedstawia uzyskany w tym pionie wynik pomiaru. Wyniki pomiarów uwzględniają rozszerzoną niepewność pomiaru , Dowiedz się więcej o rozszerzonej niepewności pomiaru na stronie Czym jest PEM? więc rzeczywiste wyniki pomiarów są nieznacznie mniejsze.

Mapę można wyświetlać na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Strona z wynikami pomiarów i symulacjami jest ogólnodostępna i darmowa. Stronę najlepiej wyświetlać na urządzeniach z dużym ekranem, takich jak komputery stacjonarne, laptopy czy tablety.

Aby skontaktować się z zespołem SI2PEM kliknij tutaj lub skorzystaj z opcji Kontakt zlokalizowanej w stopce na dole strony.

Pasek nawigacyjny

Pasek górny

Pasek nawigacyjny znajduje się na górze strony głównej. Dostępne są funkcjonalności:

 • Logo SI2PEM — po kliknięciu następuje ponowne załadowanie strony głównej.
 • Strona Czym jest PEM? — zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące PEM i charakteru jego oddziaływania na człowieka oraz środowisko zewnętrzne.
 • Strona SI2PEM w liczbach — zawiera zestawienia, statystyki oraz dane do pobrania związane z pomiarami PEM. Możliwe jest wyświetlanie wyników dla konkretnych województw, w tym danych pochodzących z monitoringu środowiska, dostępnych do pobrania w formacie xlsx.
 • Strona Zgłoszenia instalacji — zawiera listę zgłoszeń dotyczących nowych stacji bazowych.
 • Strona Instrukcja — tu jesteś — dostępne są tutaj instrukcje dotyczące obsługi mapy i serwisu SI2PEM.
 • Strona Więcej o SI2PEM — Po kliknięciu następuje przekierowanie na portal gov.pl, prezentujący dodatkowe informacje o SI2PEM.
 • Serwis ekspercki — po kliknięciu następuje przekierowanie na stronę logowania do serwisu dostępnego dla akredytowanych laboratoriów pomiarowych, urzędów oraz operatorów prowadzących instalacje wytwarzające PEM.
Mapa na stronie głównej

Mapa

Na mapie prezentowane są dane przedstawiające wartości pomiarów PEM na terenie Polski oraz lokalizacje stacji bazowych i anten DVB-T.

 • Kolorowe punkty — przedstawiają pomiary PEM. Na przybliżonym widoku mapy, po kliknięciu na wybrany punkt pomiarowy wyświetla się dymek z informacjami o wybranym punkcie pomiarowym.
 • Pasek wyszukiwarki — służy do wyszukania pożądanego adresu lub identyfikatora stacji bazowej. Pasek wyszukiwarki automatycznie ustawiony jest na tryb wyszukiwania po adresie. W celu wyszukania po identyfikatorze stacji bazowej należy kliknąć w zakładkę „Identyfikator SBTK”, dostępną na górze paska wyszukiwarki. Podczas wyszukiwania, po wpisaniu adresu np. "Szachowa 1, Warszawa" lub identyfikatora stacji oraz kliknięciu Enter lub ikony lupy, otwiera się pasek z listą adresów lub listą identyfikatorów stacji. Po kliknięciu w wybrany adres lub identyfikator stacji, widok mapy przybliża się na widok wybranej lokalizacji.
 • Przyciski + — zwiększają lub zmniejszają stopień powiększenia mapy. Akcję tę można wykonać także poprzez wciśnięcie Ctrl i ruch rolką myszki (scroll) po najechaniu na nią, jak również poprzez jedno- lub dwukrotne kliknięcie na widoku mapy. Na urządzeniach mobilnych można także przybliżać i oddalać widok mapy poprzez "uszczypnięcie" i "rozsunięcie" ekranu.
 • Przycisk geolokalizacji — umożliwia przybliżenie widoku aktualnej lokalizacji użytkownika na mapie, o ile ta funkcja jest włączona w ustawieniach komputera lub urządzenia mobilnego.
 • Przycisk Satelita/Mapa — służy do zmiany rodzaju mapy, znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Dostępne są dwa rodzaje mapy: mapa satelitarna oraz uproszczona, utrzymana w skali szarości.
Dymki punktów pomiarowych, stacji bazowych i nadajników DVB-T

Punkty pomiarowe, stacje bazowe i nadajniki DVB-T

Punkty pomiarowe przedstawiane są na mapie za pomocą kropek w kolorach odpowiadających poziomom wartości PEM. Przedziały wartości PEM oraz odpowiadające im kolory prezentowane są na pasku bocznym, umieszczonym przy lewej krawędzi mapy. Po kliknięciu w wybrany punkt pomiarowy, otwiera się dymek ze szczegółowymi informacjami. Wartość pomiaru podana jest w V/m i uwzględnia rozszerzoną niepewność pomiaru , Dowiedz się więcej o rozszerzonej niepewności pomiaru na stronie Czym jest PEM? więc rzeczywisty wynik pomiaru jest nieznacznie mniejszy.
Poziom PEM w wielu miejscach w kraju jest niższy niż próg detekcji miernika. Wynik pomiaru jest wtedy poprzedzony znakiem mniejszości. Przykładowo, jeśli próg detekcji miernika to 1 V/m, a poziom PEM w badanej lokalizacji jest od niego mniejszy, wówczas wynik pomiaru przedstawiony jest jako <1 V/m.
Poniżej wartości pomiaru podany jest procent wartości granicznej dla wybranego punktu pomiarowego. Wartość graniczna to maksymalna dopuszczalna wartość poziomów PEM na terenie Polski, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dla pomiarów szerokopasmowych wynosi 28 V/m.
Stacja bazowa podana w informacjach o wybranym punkcie pomiarowym to stacja, dla której wykonywany był dany pomiar PEM.

Stacje bazowe przedstawiane są na mapie za pomocą czarnych ikon masztu telekomunikacyjnego.
Po kliknięciu w ikonę stacji bazowej otwiera się dymek ze szczegółowymi informacjami: identyfikatorem stacji, jej adresem i nazwami operatorów. Jeżeli stację użytkuje więcej niż jeden operator, w dymku znajdziemy dodatkową informację o właścicielu stacji.
Po kliknięciu w "Zobacz zgłoszenia instalacji" otwiera się podstrona SI2PEM zawierająca zgłoszenia instalacji wytwarzających PEM, dodanych do systemu.
Kliknięcie w "Technologie i pasma" spowoduje rozwinięcie informacji o pozwoleniach radiowych i urządzeniach niewymagających pozwoleń, pobranych z rejestrów UKE.
Możliwe jest pobranie szczegółowych informacji oraz wyników pomiarów dla wybranej stacji bazowej w formacie XLSX.

Nadajniki DVB-T prezentowane są na mapie za pomocą czarnych ikon anten umieszczonych wewnątrz okręgu. Po kliknięciu w ikonę nadajnika DVB-T wyświetlają się szczegółowe informacje o wybranym nadajniku.

Obok mnie jest instalacja radiowa, ale nie widzę jej w SI2PEM. Co robić?

W systemie SI2PEM dostępne są informacje o stacjach bazowych telefonii komórkowej (SBTK) i nadajnikach telewizji naziemnej DVB‑T jako źródłach, które emitują najwięcej pola elektromagnetycznego. Informacje te pochodzą m.in. z oficjalnych, publicznie dostępnych rejestrów pozwoleń radiowych i urządzeń bez pozwoleń, prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UKE (BIP UKE), a także od operatorów telekomunikacyjnych prowadzących te instalacje. Dane te są sukcesywnie uzupełniane i weryfikowane zgodnie z procesem zgłoszeń instalacji i zgłoszeń zmian.
SI2PEM nie uwzględnia informacji o innych instalacjach, emitujących pole elektromagnetyczne kilkadziesiąt do kilku tysięcy razy mniejsze niż wymienione powyżej stacje SBTK czy DVB-T. Są to między innymi urządzenia małej mocy, pracujące bez pozwolenia radiowego.
W systemie nie ma także informacji o instalacjach wojskowych, służb bezpieczeństwa publicznego oraz państwowego. Jeżeli w SI2PEM nie znajdziemy informacji o instalacji radiokomunikacyjnej, wówczas można zwrócić się do właściwej miejscowo delegatury UKE o udzielenie informacji o instalacji, ponieważ na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne „art. 199 ust. 2. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych”.

Pasek boczny z zakładką wyników pomiarów PEM, legenda z możliwością filtrowania

Pasek boczny — wyniki pomiarów

Pasek boczny pełni funkcję legendy mapy oraz zapewnia możliwość filtrowania danych wyświetlanych na mapie.
 • Wyniki pomiarów PEM — na mapie wyświetlane są tylko te wartości, których przedziały zaznaczone zostały w pasku bocznym. Maksymalna dopuszczalna wartość natężenia PEM na terenie Polski dla pomiarów szerokopasmowych wynosi 28 V/m.
 • Lata pomiarów — możliwe jest filtrowanie wyświetlania wyników pomiarów po latach ich wykonania.
 • Stacja bazowa — stacja bazowa telefonii komórkowej. Przy zaznaczeniu wyświetlane są wszystkie stacje bazowe operatorów telekomunikacyjnych.
 • Nadajnik DVB-T — antena telewizyjna. Przy zaznaczeniu wyświetlane są wszystkie nadajniki DVB‑T.
 • Filtrowanie zaawansowane — po kliknięciu przycisku otwiera się okno z dodatkowymi opcjami filtrowania danych wyświetlanych na mapie: filtrowanie po operatorze sieci oraz po źródle pomiarów. Możliwe jest też wybranie danych archiwalnych, co umożliwia wyświetlanie na mapie zlikwidowanych stacji bazowych i pomiarów w ich otoczeniu.
Pasek boczny z zakładką symulacji, legenda z możliwością filtrowania

Pasek boczny — symulacje

Po kliknięciu w zakładkę Symulacje na pasku bocznym pojawia się opcja wyboru rodzaju symulacji. W symulacjach PEM nie zostały uwzględnione te stacje bazowe, których wprowadzone parametry były niepoprawne lub niepełne. Aktualnie symulacje uwzględniają około 84,0% istniejących stacji bazowych.
 • Symulacja zadeklarowana — to symulacja rozkładu pola elektromagnetycznego przy założeniu, że stacje bazowe działają obsługując typowy komercyjny ruch z typową średnią wartością wykorzystania mocy zadeklarowaną przez właściciela.
 • Symulacja maksymalna — to symulacja rozkładu pola elektromagnetycznego przy założeniu, że wszystkie stacje bazowe działałyby z maksymalnym ruchem i maksymalną mocą podaną w zgłoszeniu. Taka sytuacja może teoretycznie wystąpić, jednakże w krótkich okresach czasu i z bardzo małym prawdopodobieństwem.
 • Wyniki symulacji — przedstawione są tu zakresy procentowe wartości granicznej PEM oraz sposób ich wyświetlania na mapie.
 • Stacja bazowa — stacja bazowa telefonii komórkowej. Przy zaznaczeniu wyświetlane są wszystkie stacje bazowe operatorów telekomunikacyjnych.
 • Filtrowanie zaawansowane — po kliknięciu przycisku otwiera się okno umożliwiające filtrowanie stacji bazowych według operatora.
Filtrowanie zaawansowane

Filtrowanie zaawansowane

Po kliknięciu przycisku Filtrowanie zaawansowane na środku mapy otwiera się okno umożliwiające wybór dodatkowych opcji filtrowania danych wyświetlanych na mapie.
 • Operator — umożliwia filtrowanie stacji bazowych po ich operatorach.
 • Źródło pomiarów — umożliwia filtrowanie pomiarów po jednostkach, które przekazały wyniki pomiarów do SI2PEM.
 • Dane archiwalne — umożliwiają wyświetlenie na mapie nieistniejących już stacji bazowych i pomiarów dokonanych w ich otoczeniu w okresie działania stacji.